Vad är coaching

Vad är profesionell coaching?Coaching är en framåtriktad metod för att frigöra egna resurser för till exempel utveckling, förändring eller balans i tillvaron - i yrkeslivet och (eller) privat. Kraften i coaching bygger på att utmana och utforska det som upplevs hindra det du önskar samt att komma igång snabbt med förändring. Med coachen ingår du ett partnerskap med en som vågar ställa frågor som kanske ingen annan vågar ställa - och som stannar kvar och lyssnar, utmanar dig utifrån en äkta tro på din förmåga att göra egna val och prova nya saker - och går vid din sida.

Vad är Professionell coaching?


Professionell coaching ska inte förväxlas med terapi, mentorskap eller rådgivning. Coachingen är framåtriktad och utgår från att den som ska coachas av  naturen har egna resurser, är kreativ samt är frisk och hel. Det gör att coachen kommer att vara utmanande och direkt i sin stil.  Coachen är ett verktyg och har verktyg för att frigöra  individens egna resurser, och motivation för att utvecklas i  arbetet, avseende såväl prestation som person. Eller det omvända - att utvecklas i privatlivet för att t ex återta initiativet i livet.

En professionell coach är utbildad, certifierad, tränad och rustad för att möta känslomässigt laddade situationer som kan uppstå i närgångna samtal

 


Skapa utrymme


Släpp taget om det som inte längre ger någon mening, för att skapa utrymme för det som behöver hända.

Medarbetare, ledare, ledningsgrupper, samarbetspar, team, alla har, oavsett nuvarande situation, nytta av att komma åt och hantera slöserier som hör ihop med effektivitet, innovationsförmåga, trivsel, motivation,   arbetsglädje, kreativvitet mm


Coaching ingår ofta som  komplement i utvecklingsprogram för ledare. Att erbjuda coaching i ett bredare perspektiv, till olika befattningshavare, samarbetspar eller grupper visar sig i många fall ge oanade positiva resultat. Individens drivkrafter ska ut i blodomloppet och vara just drivkrafter, snarare än att ligga dolda och outnyttjade. Coachingen syftar till att frigöra dessa resurser och anpassas  till  individens behov och förutsättningar, kopplat till organisationens behov. Energin i coachingen riktas därför på det som just den här personen behöver utveckla, vilket gör att tiden nyttjas effektivt.


Coachingen adresserar individens hela situation och  hen får tillgång till verktyg för- och utmanas, att ta itu med störningar, låsningar och energislukare på vardagens alla olika plan. Fokus sätts  på det som hen själv kan påverka.

När det gäller grupper och samarbetspar fungerar coachingen i stort sett på samma sätt men  här  adresserar coachingen ett tema eller problem  och alla medlemmar i gruppen är berörda, på ett eller annat sätt. Kommunikation är ett exempel på ett tema och det som sker i coachingen handlar om vad kommunikationen behöver av varje individ, för gruppens bästa - till skillnad från individuell coaching, där individen behöver förstå hur hens sätt att kommunicera är mer eller mindre framgångsrikt i olika situationer, med olika människor och olika syften. 


Professionell coaching är således en mycket kraftfullt metod  för att adressera ett tydligt preciserat utvecklingsbehov, individuellt eller i grupp. Det är också ett utmärkt spetsigt komplement parallellt med  bredare utvecklingsprogram.


Hur?


I arbetslivet har chefen, eller beställaren (om inte det är chefen), sannolikt minst ett effektmål som är kopplat till t ex individens prestation, beteende eller karriärutveckling i arbetet. 

Chefen (beställaren),  individen och coachen skapar tillsammans ramar, tidplan och en övergripande agenda för coachprocessen. Normalt planeras för ca tre månader inledningsvis, med två till tre träffar per månad. Inledningsvis tydliggörs också krav och förväntningar avseende bland annat återrapportering, utvärdering och coachens tystnadsplikt.


Vid första mötet mellan den som skall coachas och coachen läggs merparten av tiden på att designa samarbetet och skapa samsyn kring mål och arbetssätt. Det är viktigt att betona att det är ett samarbete, en process där en ska supporta och en ska verkställa. Ibland är det bra att göra en analys med hjälp av något instrument, 360-graders eller självskattning, som sedan används i samband med effektutvärdering. Det går även att göra en enklare nulägesanalys som ingår i coachens verktygslåda.


Coachingen kan ske  via fysiska träffar, på telefon eller webb, t ex Skype.


För vem?


Det enkla svaret är - för alla.  Coachen avgör om det är ett lämpligt samarbete, beroende av coachens eventuella hinder att ta sig an ett visst uppdrag av etiska skäl. Om coachen samtycker, vilket sker i de allra flesta situationer, så är coaching till stor nytta för alla. Det är snarare  kulturen i  företag och organisationer eller ekonomi som brukar bli vägledande för vem som  erbjuds coaching.


Det finns en rad olika uttryck som t ex Executive Coaching, för chefer  i ledande ställning i företag och organisationer. Chefscoaching är ett mer allmänt begrepp för chefsstöd och  för ledare, som hela tiden behöver utvecklas och ibland behöver handledning i sina roller. Karriärcoaching för medarbetare som vuxit ur kostymen. Coaching i grupp, när gruppen som ett team behöver coaching. DuoCoaching, en  unik form av coaching eftersom det finns ganska få certifierade DuoCoacher, som är effektiv för ett samarbetar, t ex en chef och medarbetare eller två kollegor.


Vad blir effekten?


Coaching är ingen quick fix. Det är en process där  individen som coachas tar itu med ett förändringsarbete. Hen ska bestämma sig, börja, försöka och kommer att lyckas, ibland misslyckas, lära sig och skaffa sig nya beteenden och vanor. Och överge sådana gamla beteenden och vanor, som inte längre är till gagn för någon. Det är en process som är kantad av utmaningar och ibland frustration över att inte kunna allt på en gång.


Inom coaching brukar man prata om "personliga genombrott" vilket är ganska vanligt för den som tar sitt förändringsarbete på allvar. Det handlar om något betydelsefullt som man gör för allra första gången i livet därför att man av olika skäl aldrig provat tidigare. Och när man inser vinsten av att göra detta och förlusten av att aldrig ha gjort det tidigare och bestämmer sig för att detta ska ingå i det nya "jaget", då brukar man kalla det för ett personligt genombrott. Genombrotten kan vara stora eller små och det de har gemensamt är att de stärker självkänsla, självförtroende och självinsikt, vilket är vanliga effekter av professionell coaching. Och det handlar oftast om en signifikant skillnad som i sin tur öppnar nya dörrar och möjligheter, som aldrig har funnits på kartan tidigare.

Eftersom coachingen pågår över en tid så blir de flesta förändringar som individen genomför hållbara. Meningen och nyttan med förändringarna vinner över sorgen att överge gamla vanor och beteenden.


När det gäller ROI så beror det på vad coachingen adresserar men generellt brukar man prata om fem gånger insatsen, i ekonomiska termer.

Läs gärna mer om detta här (Extern länk, öppnas i nytt fönster)   

  


I gränslandet


Vilket gränsland, undrar du säkert. Jo i gränslandet mellan coaching och rådgivning. JS.Coaching & Training erbjuder både professionell coaching och HR-konsulttjänster.  En seriös coach ska aldrig ge några råd. En seriös konsult besitter erfarenheter och kunskap och förväntas dela med sig av dessa. Går det att förena dessa roller? Svaret är ja och det förutsätter att  coachen förhåller sig professionellt till coachetiken och t ex ger tusan i att ge några råd när råd inte ska ges, därför att resultatet blir så mycket bättre när en individ hittar kraft i sig själv. Coachens roll är ju att frigöra sådan kraft. Att som konsult kunna bidra med kunnande och göra det med ett coachande förhållningssätt - ett utvecklande förhållningssätt - innebär att kunskapen inte följer med konsulten ut genom dörren.


I  yrkesrollen


Självförtroende och självkänsla är livslånga färskvaror. De kräver omsorg för att fyllas med energi och utvecklas. Att du till exempel tar vara på din egen utveckling och hälsa, det är det ingen som gör åt dig. Att utvecklas är förenat med frustration, sorg, viss ångest men framför allt lycka över att ha klarat av något. Frustration och ångest eftersom något nytt bråkar med gamla valda sanningar. Lycka för att det boostar det egna självförtroendet och självkänslan.

Att känna sig omkörd av utvecklingen eller någon som man inte såg komma känns kanske inte så bekvämt. Och det sker rätt som det är och om det inte får oss att ta i mer så riskerar det att dränera oss på lust, mening eller ork.   Att jobba med sin egen utveckling är  att våga ifrågasätta sina valda sanningar och vara nyfiken på andras förväntningar på dig som yrkesman, ledare, person eller medmänniska. Och du kan överträffa dina egna förväntningar, om du bestämmer dig för att du vill.

Anlita en professionell coach när du står inför ett viktigt vägval eller en utmaning som du helst fly ifrån. Låt coachen knuffa dig över tröskeln, ta ett nytt  kliv och återta initiativet.


I samarbete


Duocoaching är en enkel och kostnadseffektiv metod för att utveckla ett  bra  och hållbart samarbete mellan två personer som är villiga att arbeta med sin yrkesrelation. 


DuoCoaching är till för att vässa samarbetet med någon kollega, chef eller underställd när det är nödvändigt. En enkel analys av de båda personernas invanda beteendestilar görs inledningsvis. Då en hel del av våra invanda beteenden  kan vara omedvetna hos oss själva, medan de  observeras av andra, så är det just beteenden som är centralt i DouCoaching. Och det är förenande beteenden, sådana som båda parterna önskar av varandra i samarbetet, som är föremål för coaching.


Privat


Att anlita en professionell coach privat är en lyx, en hållbar och lärdomsfull lyx, som erbjuder möjlighet till personliga genombrott på flera olika plan.   


Det kan  handla om att stå inför en utmanande valsituation i livet, där det kan vara värdefullt att få olika perspektiv på tillvaron, bli rejält utmanad eller få en knuff och trotsa rädslor eller ta itu med olika hinder som man upplever står i vägen.


Vardagen är fylld av val mellan olika prioriteringar, måsten, prestationer, vila och återhämtning och säkert mycket mer. Rätt som det är tappar man balansen och det blir vingligt, kanske faller man  till och med, eller med öppna ögon går rakt in i en vägg. Det som alltid varit lätt blir plötsligt svårt eller meningslöst eller kanske helt borttappat. När det så småningom blir dags för nyorientering, förändring eller vad det kan handla om - kan det vara skönt att tillfälligt ha någon att luta sig mot. Någon som står en bit utanför de vardagliga kravställarnas agenda. (Chefen, familjen, räkningarna, normerna, de som vet bäst och så vidare).


En personlig tränare och coach  är tränad på att, oförskämt rakt och med empati,  tillåta dig att återta och frigöra slumrande inre resurser. Det som man på fikonspråk brukar kalla för potential.

Utforska din potential tillsammans med en professionell coach - en personlig tränare.


Gränslöst


Tekniken gör det idag möjligt att skapa kraftfulla möten, även om man inte kan mötas rent fysiskt. En professionell coach är vältränad på att genomföra kvalitativa samtal på telefon eller webbaserat. Coachen ser till att det är utvecklingsprocessen som är i fokus, snarare än tekniken.

Resor i arbetet behöver inte hindra dig att ha med en personlig tränare. Har du tillgång till Internet där du är, kan du t ex koppla upp dig mot Skype och slippa dyra samtalsavgifter.  Låt avståndet skapa kreativa möjligheter snarare än hinder.     

Kontakt


  Tel: + 46 736 797786

Bokning


Kontakta oss för tidsbokning, offert eller utbildning.


© Copyright JS.Coaching & Training 2018